Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy SR

28. 4. 2016

Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, z.s.

 Článek 1.

Úvodní ustanovení

 
1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, z. s. (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku: Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov

3. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona č.  83/1990 Sb., sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která se s účinností od 1. ledna 2014 považuje podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za spolek.

4. Spolek je založen na dobu neurčitou.

5. Spolek je nezávislý. Se školou, s orgány státní správy, samosprávy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi jedná na základě partnerství a vzájemného respektování.

6. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky Sdružení rodičů při ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2

Článek 2.

Účel Spolku

 Účelem spolku je zejména:

a) je sdružovat rodiče žáků, případně jejich zákonného zástupce a další fyzické nebo právnické osoby na zásadách vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů, bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství, rasy a pohlaví. Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti.

 b) cílem činnosti spolku je podpora kvalitního a moderního vzdělávání žáků na Základní škole Krnov, Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov (dále jen „škola“) a dále sjednocení výchovného působení rodin, školy a dalších výchovných institucí

Spolek usiluje o vytváření, plnění a rozvoj kvalitního a moderního vzdělávacího programu školy a o její otevřený charakter. K dosažení svých cílů bude spolek usilovat o spolupráci a komunikaci rodičů s vedením školy, radou školy, jejím zřizovatelem, případně dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání poskytovaného školou.

Naturálně a morálně podporovat rozvoj kvality výuky a výchovy ve škole, pomáhat profilovat působnost školy, naturálně a morálně podporovat rozvoj mimoškolní zájmové činnosti, podporovat vedlejší hospodářskou činnost školy, spolupracovat při její realizaci.

 c) prosazování zájmů žáků a jejich rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání 

d) zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy a modernizace výuky

e) podpora rozvoje spolupráce s ostatními školami 

Článek 3.

Prostředky k dosažení zmíněných cílů

 a) informační služba pro rodiče žáků nebo jiné zákonné zástupce směrem k ředitelství školy a pedagogickým pracovníkům

b) přenos informací a návrhů rodičů nebo jejich zákonných zástupců žáků směrem k ředitelství školy a pedagogickým pracovníkům za účelem zlepšení práce školy

c) pořadatelství kulturních, sportovních a společenských akcí samostatně nebo ve spolupráci se školou či jinými subjekty

d) vlastní podnikatelská činnost pro zlepšení hospodaření spolku

 

Článek 4.

Majetek a zásady hospodaření

 1. Spolek jako česká právnická osoba je oprávněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek.

2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:

   a) z členských příspěvků;

   b) z finančních darů sponzorů, příspěvků a dotací státních orgánů a jiných institucí

   c) z dalších vlastních projektů a aktivit spolku

3. Prostředky spolku jsou vydávány za účelem uskutečňování jeho účelu a v souladu s účelem spolku.

4. Za řádné hospodaření s majetkem spolku odpovídá výbor ostatním členům spolku. Zpráva o hospodaření spolku je každému členu přístupná a každý člen spolku si může na vyžádání pořídit kopii.

5. Majetek spolku je členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření a v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný školní rok výborem.

6. S ohledem na skutečnost, že spolek navazuje na činnost organizační složky  Sdružení rodičů při ZŠ Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov registrované pod IČ  66145228, přebírá na sebe veškerá práva a povinnosti, které této organizační složce příslušely, zejména pak i veškeré majetkové závazky a nároky. Spolek respektuje veškerá rozhodnutí přijatá organizační složkou  Sdružení rodičů při ZŠ Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov a zavazuje se jimi řídit. Veškeré finanční prostředky shromážděné organizační složkou před vznikem spolku použije k uskutečnění cílů stanovených organizační složkou. 

Článek 5.

Členství a členský příspěvek

Práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci.

2. Členem se může stát osoba starší 18 let, která má zájem a vůli podílet se na činnosti spolku. Členství je dobrovolné.      Vzniká na základě schválení příslušným orgánem.

3. Členství zaniká:

                b) vystoupením člena spolku

                c) vyloučením člena na základě závažného porušení stanov spolku; o vyloučení rozhodne členská schůze spolku

                d) zánikem spolku

4. Každý člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na členské schůzi, vyjadřovat se k činnosti spolku, k činnosti výboru a k přijímaným dokumentům, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a výboru a být informován o činnosti spolku.

5. Každý člen spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský příspěvek a jednat v souladu s rozhodnutími výboru spolku.

7. Členství ve sdružení je nepřevoditelné. 

Článek 6

Orgány Spolku

1.        Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 

2.          (a) členská schůze

  (b) výbor

  (c) předseda

  (d) kontrolní komise

 

3.        Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále               

ve stanovách.

 

4.        Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinnost. 

Článek7.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze se koná vždy v jednotlivých třídách školy dle docházky žáka. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

 Do její působnosti tak náleží:

 (a) určit hlavní zaměření činnosti spolku       

 (b) rozhodovat o změně stanov

 (d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem

 (e) schvalovat výsledek hospodaření spolku

 (f) volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise

 (g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

 (h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2.  Členská schůze se schází minimálně dvakrát za rok, a to na začátku a na konci školního roku.

3. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku.

4.  Působnost členské schůze plní výbor spolku. Každá třída školy má právo delegovat do výboru spolku alespoň jednoho zástupce.  Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.

Článek 8.

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

 2. Výbor je statutárním orgánem a má 4 členy.  Předseda, místopředseda, jednatel a hospodář.  Právně jednat jménem spolku může vždy jen předseda a  jednatel, a to i samostatně. Dispoziční právo ke spravování bankovního účtu spolku má jednatel a hospodář spolku.

 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Jednání výboru se může účastnit každý člen spolku, který o to projeví zájem, a který svou účast předem spolku oznámí.

5.  Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 

6.  Do výlučné kompetence výboru patří:

(a) svolávat členskou schůzi

(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku

(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi

(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

(f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení

Článek 9.

Předseda a kontrolní komise

1.       Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku.  Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda nebo jednatel dle čl.8/2 .

2.        Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3.       Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

4.       Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 

Článek 10.

Zrušení Spolku

1. Spolek se zrušuje:

                a) dobrovolným zrušením

                b) fúzí s jiným spolkem, při které spolek nebude nástupnickým spolkem

                c) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku

2. Před zánikem spolku se provede jeho likvidace, pokud celé jmění spolku nepřechází na právního nástupce. Likvidaci provede likvidátor.

3. Před rozhodnutím o likvidaci spolku rozhodne výbor o naložení s majetkem spolku v souladu s účelem spolku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář