Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla soutěže

5. 3. 2011

Statut a pravidla soutěže
„Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

Tento statut můžebýt pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěžepřípustné pouze za písemného souhlasu společnosti Garp Cz s.r.o. a společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěžev České republice je Garp Cz s.r.o., se sídlem Praha 7, U Studánky 250/3, PSČ 170 00, IČ: 26167395, DIČ: CZ26167395, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn.C 76303 (dále jen „pořadatel“).

2. Objednatel soutěže
Objednatelem soutěžev České republice je společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Thámova 18, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781 (dále jen „objednatel“).

3. Doba trvání soutěže
Soutěž  probíhá na území České republiky v termínu od 1. 2. 2011 do 31. 5. 2011 včetně
(dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž  má pouze 1 soutěžní kolo.

Pořadatel do soutěže vložil celkem 6 výher, a to -3 výhry pro školy, které za celou dobu trvání soutěže nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na jednoho žáka školy, a 3 výhry pro školy, které za celou dobu trvání soutěže nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů celkově.

4. Soutěžní výrobky
Soutěž  se vztahuje na veškeré výrobky společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. prodávané pod obchodní značkou Cif a Domestos.

5. Soutěžící
Soutěž  je určena všem mateřským školkám, základním školám a středním školám se sídlem na území České republiky, které nejsou soukromé, respektive jsou účastníky soutěže právnické osoby vykonávající činnost dané nesoukromé školy, která se do soutěže zapojí (školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu). Výslovně se stanoví, že pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže bude rozlišováno vždy zvlášť mezi jednotlivými školami, byť by jedna právnická osoba vykonávala činnost více škol dle příslušného právního předpisu. Znamená to, že pro účely těchto pravidel se za účastníka soutěže považuje vždy pouze jedna určitá škola, za kterou následně výhru převezme a vypořádá veškeré smluvní a zákonné povinnosti právnická osoba vykonávající činnost této
jednotlivé školy, neboť tato osoba má právní subjektivitu. Zároveň se stanovuje, že tato osoba s právní subjektivitou je povinna výhru použít výhradně pro účely příslušné školy, která se stala výhercem. Ze soutěže jsou vyloučeny subjekty, které se staly výherci minulého ročníku soutěže „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“. Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že se v době trvání soutěže platným způsobem zaregistruje na webových stránkách www.rozvojskol.cz; registrace vyžaduje řádné vyplnění registračního formuláře -název
školy, ulice, město, PSČ, kontaktní osoba, e-mail, aktuální počet dětí, žáků nebo studentůškoly ke dni registrace, informace o právní subjektivitě a informace o osobě, která je oprávněna za uvedenou školu jednat.


Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např.v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

6. Mechanika soutěže
Každý  účastník soutěže, respektive každá jednotlivá škola má automaticky vytvořen soutěžní účet po dobu trvání soutěže. Registrací účastníka soutěže na webových stránkách www.rozvojskol.cz je jeho soutěžní účet zaktivován. Účastník při registraci aktualizuje svůj údaj o aktuálním počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole (dále jen “počet žákůškoly”). Tento údaj nahlášený při registraci bude použit při konečném určení výherců po skončení soutěže.

Na soutěžní účet bude pořadatel účastníkům soutěžepřipisovat body, které mohou získat od spotřebitelů – fyzických nebo právnických osob -kteří zakoupili libovolné výrobky Cif nebo Domestos a rozhodli se podpořit vybranou školu, vše za podmínek dále stanovených. Za spotřebitele se pro účely této soutěže považuje i samotný účastník soutěže, který může i sám uvedené výrobky zakoupit a doklady o nákupu do soutěže odevzdat.

Spotřebitelé po zakoupení libovolného výrobku/výrobků značky Cif anebo Domestos v době
trvání soutěže v České republice (dále jen “soutěžní nákup”) mají možnost zaslat kopii nebo originál dokladu o nákupu (účtenku, fakturu) pořadateli a uvést školu, které má pořadatel za soutěžní nákup připsat body na soutěžní účet. Spotřebitelé mohou podporovat účastníky soutěže opakovaně, ale vždy s účtenkou od nového soutěžního nákupu. Z dokladu o nákupu (účtenka, faktura) musí být zcela zřejmé, že došlo k realizaci soutěžního nákupu, v opačném případě budou účtenky ze soutěže vyřazeny.

Body budou získávány na základě klíče 1 bod za každou 1 Kč uhrazenou spotřebiteli za nákup výrobků Cif anebo Domestos dle hodnoty soutěžního nákupu na doručené účtence (cena za soutěžní nákup uvedená na účtence se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Pro účely této soutěže se považuje za relevantní cena soutěžního výrobku i s DPH.

Účastníci soutěže-školy -mohou sledovat aktuální stav svého soutěžního účtu na webových stránkách www.rozvojskol.cz.

Způsob zasílání dokladu o soutěžním nákupu

Spotřebitelé mohou doklad o nákupu zaslat jedním z následujících způsobů:

– poštou na adresu: P.O.Box 1500, 160 41 Praha 6 s heslem "Péčí o svůj domov pomáhejte dětem". Na zadní stranu dokladu o nákupu je nutno napsat název a sídlo školy, na jejíž
soutěžní účet mají být body dle hodnoty soutěžního nákupu Cif a Domestos z dokladu o nákupu připsány. Všechny zakoupené produkty značek Cif anebo Domestos je třeba na dokladu o nákupu zvýraznit zvýrazňovačem.
– elektronicky prostřednictvím stránek www.rozvojskol.cz. Doklad o nákupu zasílaný
elektronicky musí být čitelný a uložen ve formátu .jpg. Maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 450 kB. Elektronicky lze zasílat pouze doklady o nákupu s tištěnými názvy zakoupených produktů.Všechny zakoupené produkty značek Cif anebo Domestos je třeba na dokladu o nákupu zvýraznit zvýrazňovačem. Při zasílání dokladu o nákupu spotřebitel na stránkách vybere ze seznamu účastníků soutěže školu, na jejíž soutěžní účet mají být body dle hodnoty soutěžního nákupu Cif a Domestos z dokladu o nákupu připsány.
– osobně
umístit doklad o nákupu do sběrného boxu ve škole, na jejíž soutěžní účet mají být body dle
hodnoty soutěžního nákupu Cif a Domestos z dokladu o nákupu připsány, za předpokladu, že byl takový sběrný box školou zřízen. Na zadní straně dokladu o nákupu v tomto případě
nemusí být napsán název a sídlo školy. Školy zajistí na vlastní náklad a odpovědnost doručení dokladu o nákupu ze sběrného boxu pořadateli, a to buď poštou, či elektronicky dle výše uvedených podmínek.

Zaslat lze originál nebo kopii dokladu o soutěžním nákupu. Všechny doklady o soutěžním nákupu musí být pořadateli doručeny nejpozději do 31. 5. 2011 (včetně).


Doklady o soutěžním nákupu platné v soutěži

Pro účely soutěže jsou akceptovatelné následující typy dokladů o nákupu:

-doklad o nákupu s uvedením názvů a ceny jednotlivých zakoupených výrobků, data prodeje a
identifikačních údajů prodávajícího obsahujících jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu prodávajícího a jeho identifikační číslo (doklad o nákupu).
-pokud doklad o nákupu neuvádí názvy jednotlivých položek, musí být doložen paragonem, který tyto názvy soutěžních výrobků a jejich cenu uvádí.
-faktura vystavená dle příslušných daňových předpisů obsahující rozpis soutěžních produktů
a jejich ceny.


Doklady o soutěžním nákupu musí být vystaveny v době trvání soutěže. Každý doklad o soutěžním nákupu můžebýt v soutěži použit jen jednou. Doklady o nákupu, které nesplňují podmínky soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, tj. nebudou připsány žádnému účastníkovi soutěže na soutěžní účet.

7 . Určení výherce
Pro určení výherce je důležitý počet bodů připsaný na soutěžní účet účastníka soutěže a údaj o počtu dětí, žáků nebo studentůškoly. Pro určení výherce v první kategorii je rozhodující počet bodů přepočtený na jednoho žáka školy. Pro určení výherce v druhé kategorii je rozhodující celkový počet všech nasbíraných bodů. Celkem bude takto určeno 6 výherců,z čehož
v první i druhé kategorii po třech výhercích. Pokud by se soutěžící stal výhercem v obou kategoriích, je považován za výherce v té kategorii, ve které se umístil na lepší pozici. Jestliže by nastala u daného účastníka shoda v umístění v rámci každé kategorie (např. by byl v první   i druhé kategorii na třetím místě), pak se stane výhercem pouze v první kategorii a ve druhé
kategorii se k jeho umístění nepřihlíží.

Výherci soutěže se stávají:

·
v první kategorii 3 školy, které za celou dobu trvání soutěže nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů na jednoho žáka školy.

·
ve druhé kategorii 3 školy, které za celou dobu trvání soutěže nasbírají na svém soutěžním účtu nejvyšší počet bodů celkově.

Výherci budou určeni nejpozději do 15. 6. 2011. Všichni výherci budou následně kontaktováni pořadatelem k diskuzi o využití výhry. Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.rozvojskol.cz, a to nejpozději od 15. 6. do 30. 6. 2011. Každý účastník soutěže navíc souhlasí s tím, že bude-li výhercem v soutěži, pak může název takového účastníka uvádět objednatel bezplatně ve spojení s touto soutěží a firmou objednatele bez omezení doby, území, množství užití a způsobu užití (šíření). Stejně tak každý výherce souhlasí s tím, aby mohl být pořadatelem pro účely objednatele či objednatelem samotným bezplatně pořízen obrazový záznam realizovaných výher v prostorách výherce s tím, že uvedené obrazové
záznamy je objednatel oprávněnužít ve spojení s touto soutěží a firmou objednatele bez omezení doby, území, množství užití a způsobu užití (šíření).

V rámci soutěže se rozdělí pouze ten počet výher, který je do soutěže určen. Pokud by bylo z důvodu rovnosti bodů na některém z výherních pořadí více výherců, rozhodne o konečných výhercích na těch výherních pořadích, kde by byl ještě nárok na výhru, dřívější čas získání prvního bodu v soutěži, pokud by ani toto kritérium nebylo dostačující, rozhodla by o konečných výhercích přesnější odpověď na otázku položenou pořadatelem během jím určeného časového limitu.

8. Výhry
Každá z 6 vítězných škol získá 300 000 Kč zahrnující i částku DPH na rozvoj školy (nákup vybavení dlouhodobého charakteru, renovace). Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru.
Výhry nebudou vyplaceny v hotovosti, ale způsob jejich čerpání bude určen ve smlouvě, kterou se zavazují s pořadatelem či objednatelem uzavřít právnické osoby vykonávající činnost dané školy (školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu. Výhry mohou právnické osoby vykonávající činnost dané školy využít výlučně
na rozvoj té školy, která se stala pro účely této soutěže výhercem.

9. Podmínky pro předání výher
Výherce připraví dle svých potřeb a dle svého uvážení do 14 dní od dne, kdy mu bylo pořadatelem soutěže oznámeno, že se stal výhercem, seznam vybavení nebo renovací, které chce za výhru realizovat. Předloží také návrh dodavatelů,případně nabídkovou cenu dodavatele. Využití výhry musí splňovat kritérium dlouhodobého přínosu pro danou školu a pořadatel s objednatelem si vyhrazují právo konečného schválení navržené realizace výhry. Ke konečnému rozhodnutí o využití výhry bude přizván také zástupce objednatele soutěže, aby bylo zajištěno splnění kritéria dlouhodobého efektu pro využití výhry. Výsledná částka realizace nesmí přesáhnout 300 000 Kč a tato částka zahrnuje i DPH.

Výhra bude výherci vyplácena pořadatelem formou uhrazení prodejní ceny jednotlivých vybavení dlouhodobého charakteru nebo s tím spojených služeb, které bude výherce po dohodě s objednatelem soutěže požadovat. Výherci jsou povinni pořadateli dodat řádné daňové doklady, kterými je vyfakturována cena tohoto vybavení nebo služeb, nejpozději do 30. 9. 2011. Platba bude provedena pořadatelem soutěže.

Výherní částka musí být plně využita do 30. 9. 2011. To znamená, že vybavení musí být objednáno a řádně dodáno do 30. 9. 2011 a faktura za ně vystavená musí mít zdanitelné plnění do 30. 9. 2011. Nevyužitá částka výhry po 30. 9. 2011 propadá ve prospěch objednatele a výherce ji již nemůže využít.


Pořadatel je oprávněn zkontrolovat, zda výhra byla skutečně použita v souladu s pravidly soutěže; výherce je povinen mu za tím účelem poskytnout součinnost.

10. Osobní údaje
Poskytnuté údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo budou dále zpracovány pouze pro účely soutěže. Účastník soutěže registrací dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

11. Ostatní ustanovení
·
Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

·
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení nebo poškození zasílaných účtenek.

·
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

·
Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

·
Pořadatel soutěže neodpovídá za dodané zboží ani za kvalitu služeb, které výherce v rámci čerpání výhry požaduje.

·
Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatel je oprávněn se souhlasem objednatele soutěž  změnit, zrušit či upravit její pravidla.

·
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

·
Úplné znění těchto pravidel soutěže je účastníkům k dispozici na www.cif.cz, www.domestos.cz,

www.rozvojskol.cz anebo na infolince 844 222 844.

V Praze dne 31. 01. 2011


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář